D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_oldal_19_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lenau szülőháza Csatádon
B e s o r o l á s i   c í m : Lenau szülőháza Csatádon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 32. sz. (1902. augusztus 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Születés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szülőotthon (építészet)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lenau, Nikolaus (1802-1850)
V I A F I d : 36931332
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : öltő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csatád
G e o N a m e s I d : 674895
N F N g e o i d : 25726
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lenau szülőháza Csatádon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az a ház, melyben Lenau született, ma is megvan Csatádon. Lenau apja mint a kincstári jószágigazgatóság tisztviselője lakott benne. A ház 1883-ig a kincstár tulajdona volt. Különben egyemeletes, monumentális épület, beltelke három paraszt belteleknek felel meg, mintegy 3600 négyszögöl terjedelmű. Jelenleg magántulajdon emeletén három magánlakás, földszintjén üzlet, lakás és takarékpénztári helyiség van. Bal oldalán van a háznak az emléktábla, melyet Gehl Mátyás illesztetett bele 1876 augusztus 13-ikán, a felirat szerint "hazaszeretetből". Az emléktáblán magyarul és németül van bevésve : "Ezen házban született Lenau Miklós 1802 augusztus 13-ikán." Ez alatt Lenau egy költeményéből idézet: "Weltbefreien kann die Liebe nur". (A világot csak a szeretet szabadíthatja fel.) Az augusztus 13-ikán rendezendő hazafias ünnep főpontjai a költő emlékének alapkő-letétele és az emléktábla megkoszorúzása.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. augusztus 2.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nikolaus Lenau eredeti nevén N. Franz Niembsch Edler von Strehlenau, (Csatád/Lenauheim, ma Bánát, Románia/, 1802. augusztus 13. - Bécs, Oberdöbling, 1850. augusztus 22.) német nyelven alkotó osztrák költő, a német biedermeier korának meghatározó alakja.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Staub: Lenau Miklós : Staub festménye után készült aczélmetszetről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1043x717 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna