D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : romer_regi_falkepek_042b.jpg
C Í M 
F ő c í m : [Mártyánczi templom keleti oldali távlati képe]
B e s o r o l á s i   c í m : Mártyánczi templom keleti oldali távlati képe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mártyáncz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-11-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Régi falképek
S O R O Z A T 
C í m : Monumenta Hungariae aecheologica
S o r o z a t i   s z á m : 3. köt. 1. r.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Régi falképek
S z e r z ő : Rómer Flóris
M e g j e l e n é s : Budapest : Eggenberger, 1874
S o r o z a t : Monumenta Hungariae aecheologica
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mártonhely
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovénia
G e o N a m e s I d : 3190538
N F N g e o i d : 29461
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : [Mártyánczi templom keleti oldali távlati képe]
Mártyáncz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Visszatérvén a nyugati homlokon ékeskedő sudaralakú toronyra, mely, mi egyáltalán az idő viszontagságai miatt ritkaságaink közé tartozik, még a régi alakú sisak alakkal van ellátva, ennek nyugati oldalán az ablakoknak egy rendszeres kifejlődését veszszük észre; mert az öt emeleten, a lőrézs idomú legalsó hasadéktól egészen a kettős osztályzatú díszesb ablakig, tág űrről van gondoskodva, hanem csak folytonos növekvésről és a harangok hangjának elég nem ezen rendszer szerint, a felsőbb emeletek falai összehúzásával a súlynak kisebbítése is jött kellő tekintetbe."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15100/15137/15137.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : [Mártyánczi templom alaprajza] : Mártyáncz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1026x1457 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna